Copyright by Jim Beam Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů (SZVPR) - psi prokazují vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovech vodní zvěře. Vodní  práce je doménou pro všechna plemena retrieverů a je vhodné, aby tyto zkoušky absolvovali. Na SZVPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro SZVPR  a VZ. Tyto zkoušky kvalifikují retrievera pro loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř. K získání lovecké upotřebitelnosti pro drobnou zvěř stačí  splnit "jen" limitní disciplíny.    PŘEDMĚTY ZKOUŠEK  Přinášení dvou kachen z hluboké vody - handling Retriever musí dokázat, že se nebojí vody, že je výborným plavcem a že střelenou vodní zvěř dokáže z vody přinést. Za tím účelem vhodí rozhodčí do hluboké  vody 2 střelené kachny do vzdálenosti 10 - 15 metrů tak, že spolu svírají přibližně úhel 90 stupňů. Vhození kachen do vody nesmí pes vidět. Potom je naváděn  pes a musí obě kachny, v časovém limitu 6 minut, postupně přinést. Pes musí být ve vodě ovladatelný a reagovat na pokyny vůdce. Kachny musí pes odevzdat  do ruky vůdci nebo s nimi usednout. Způsob přinášení se hodnotí samostatně. Celkovou známku lze snížit za špatné plavání a za špatnou ovladatelnost psa ve  vodě. Rozhodčí určí pořadí, ve kterém pes bude kachny přinášet, v případě, že pes přinese kachny v opačném pořadí, bude mu snížena známka z disciplíny o  jeden stupeň.  Hodnocení:  Přinesení 2 kachen do 3 minut ................. známka 4 Přinesení 2 kachen do 4 minut ................. známka 3 Přinesení 2 kachen do 5 minut ................. známka 2 Přinesení 2 kachen do 6 minut ................. známka 1 Přinášení kachny z hluboké vody - limitní disciplína Časový limit 5 minut  Vůdce stojí se psem tak, aby pes viděl vhazování kachny na zrcadlo. Pes může být před výstřelem volný nebo upoutaný na vodítku. Upoutaný pes obdrží vždy o  stupeň nižší známku. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody 10 - 15 metrů, pak je pes vypuštěn k  přinášení. Retriever musí dokázat, že pro kachnu jde s chutí, že dobře plave a kachnu odevzdá vůdci do ruky. Může s kachnou i usednout. Známkou 4 se hodnotí  pes, který kachnu přinesl na jeden povel a korektně odevzdal. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Každý další povel k přinesení, uchopení,  odevzdání nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.   Popis limitní discipliny: Úkolem této discipliny je prokázat schopnost psa, že jde do vody a vynese střelenou kachnu na břeh. Je na vůdci zda před disciplinou ponechá psa volného nebo  uvázaného Disciplina se má zkoušet v přírodních vodních nádržích, nevhodné jsou vodní nádrže  s příkrým nebo kolmým břehem. Kachnu do vody vhazuje  rozhodčí a při vhození pomocník nebo vůdce vystřelí do vzduchu. Pes má kachnu do 5ti minut vynést na břeh a je vůdci dovolena veškerá podpora psa.  Podstatné je, aby pes do 5ti minut donesl kachnu nejméně na 3 kroky k vůdci. Neuspějí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem  poškozují. Práce v rákosí - časový limit 10 minut  Limitní disciplína - časový limit 15 minut  Retriever musí radostně prohledávat rákosí a slídit po zvěři. Vůdce postupuje po břehu kolem vodní plochy zarostlé rákosím nebo jiným vyšším porostem, který  má pes prohledat a snažit se nalézt a zdvihnout vodní zvěř. Při slídění se nesmí vyhýbat hluboké vodě, má ji přeplavat a prohledat. na závěř slídění, před  slídicího psa, vhodí rozhodčí střelenou kachnu do rákosí tak, aby to pes neviděl. Pes musí při slídění kachnu najít a bez povelu přinést. Kachnu pes odevzdá buď  vůdci do ruky nebo si s ní může sednout. Známku ovlivňuje způsob pohybu psa v rákosí, systematičnost práce, zájem o nalezení zvěře, množství vydaných  povelů a vytrvalost psa. Přinášení se hodnotí samostatně. Časový limit k přinesení kachny je 10 minut.  Popis limitní disciplíny: Vůdce postupuje po břehu kolem vodní plochy zarosté rákosím nebo jiným vyšším porostem, který má pes prohledat a snažit se nalézt a zdvihnout vodní zvěř. Při  slídění se nesmí vyhýbat hluboké vodě, má ji přeplavat a prohledat. na závěř slídění, před slídicího psa, vhodí rozhodčí střelenou kachnu do rákosí tak, aby to  pes neviděl. pes musí při slídění kachnu najít a vůdce může používat libovolný počet povelů. Kachnu pes nemusí odevzdat do ruky. Známku ovlivnuje pohyb psa  v rákosí, systematičnost práce psa. přinášení se hodnotí samostatně.  Dohledávka pohozené kachny - časový limit 10 minut  Limitní disciplína - časový limit 15 minut  rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50 kroků od  pohozené kachny. Vůdce vypustí psa s povelem "hledej" k dohledání kachny. Přinášení se hodnotí samostatně, jako při přinášení kachny z hluboké vody.  Hodnocení:  Dohledáno do 5 minut ............ známka 4 Dohledáno do 7 minut ............ známka 3 Dohledáno do 9 minut ............ známka 2 Dohledáno do 10 minut .......... známka 1 Nedohledáno do 10 minut ..... známka 0  Popis limitní disciplíny: Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 metrů od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50  kroků od pohozené kachny. Vůdce vypustí psa s jakýmkoliv povelem k dohledání kachny. Přinášení se hodnotí samostatně, jako při přinášení kachny z hluboké  vody. Vůdce může dávat libovolný počet povelů a také může používat povel aport nebo přines. Rozhodující je, aby zvěř donesl nejméně 3 kroky před vůdce a v  časovém limitu 15ti minut.  Chování po výstřelu  Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče  nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento  důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není-li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí  pořadatel. Paměť k aportu - marking   Tato disciplína je specifickou vlastností retrieverů. Zkouší se na poli nebo louce s porostem, který má odhozenou zvěř lehce zakrývat. Používá se bažant, kachna  nebo holub. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůcde. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře. Střelec stojí vedle  rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího, asi po 10 vteřinách, vyšle vůdce  psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře a nejkratší cestou běžet pro zvěř. Způsob přinesení se hodnotí samostatně. Povzbuzování vůdce je  dovoleno, ale soustavné povely snižují bodové ohodnocení. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnecen maximálně známkou 1.  Přinášení - limitní disciplína Retrieveři jsou skupinou loveckých psů, kteří přinášejí zvěř zásadně s "měkkou mordou". Musí zvěř rychle uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést, odevzdat  buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Při hodnocení musí rozhodčí brát v úvahu počasí, únavu psa, vzdálenost, ze které musel pes zvěř přinést  apod. Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí. Rozhodčí  si dělají poznámky o přinášení psa ve všech disciplinách, kde měl pes možnost přinášet zvěř a ze všech takto získaných známek vypočtou aritmetický průměr  jako známku výslednou.  Popis limitní discipliny: Je nutné, aby pes splnil přinášení jako při běžném výkonu práva myslivosti. Nepožaduje se striktní dodržování počtu povelů a pes musí zvěř přinést aspoň 3  kroky před vůdce. Rovněž pes nemusí zvěř správně odevzdat. Toleruje se vypuštění před vůdcem. Tato disciplína se hodnotí, pro získání lovecké upotřebitelnosti,  jen z limitních disciplín!  Vodění psa  Rozhodčí před započetím disciplíny určí trasu asi 50 kroků. Vůdce se psem ji projdou jedním směrem na řemeni a zpět volně. Během zkoušky nesmí vůdce držet  vodítko a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Chyby se hodnotí podle  stupně provinění. V průběhu celých zkoušek rozhodčí pozorují vodění psa vůdcem a dělají si pomocné známky. Nejvyšší známku obdrží jen ten pes, kterého  vůdce nemusí v průběhu zkoušek usměrňovat.  Poslušnost a ovladatelnost  Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého  vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se  připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek.  Chování na stanovišti  Retriever musí být na stanovišti při vodní práci naprosto klidný. Vůdce může mít psa buď volně odloženého nebo připoutaného na vodítku. Pes na vodítku obdrží  vždy o stupeň nižší ohodnocení. Pes nepokojný na stanovišti, kňučící, je nervózní, a pes který uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří je  hodnocen jedině známkou 0. Postupuje se tak, že vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden od ruhého, jako při obstavené léči. Časový limit je 10 minut, každý vůdce  vždy asi po 2 minutách vystřelí loveckým způsobem. zdroj: KCHLS Parfemy Elis