Copyright by Jim Beam Zbarvení Labrador Retrieverů Labradoři se obyčejně vyskytují ve třech hlavních zbarveních: žluté, černé a čokoládové (hnědé). Černí  nebo hnědí labradoři mají zbarvení nosní houby stejné barvy jako je jejich srst. Avšak žlutí labradoři  mohou mít černé, hnědé nebo narůžovělé nosy, toto závisí na projevení genu B.   O skutečném zbarvení srsti rozhodují dva geny a to E a B. Po každém rodiči zdědí pes jednu sadu genů,  má tudíž každý gen dvakrát. Konkrétní forma genu se nazývá alela. Různé alely nejsou rovnocenné, jedna  je vždy dominantní, má přednost. Pokud bude mít jedinec pro určitou vlohu dvě různé alely, projeví se  pouze ta dominantní. Recesivní alela zůstává skrytá, nevyužitá, může však být předána potomstvu. Malý  poměr Labrador Retrievrů má alelu typu D, která způsobuje zesvětlání černých labradorů (mají  "šedomodrou" barvu) a hnědých labradorů ("šedohnědá" barva). Toto "vyblednutí" barvy má dva projevy.  Psi s Dd genetickým složením nemají detekovatelnou výměnu v barvě srsti a proto je tedy nutné  odhalení "nositele" nebo "heterozygora" tohoto genu. Žlutí labradoři mohou nést alelu v homozygotní  (dd) nebo heterozygotní (Dd) formě, která má nejasný efekt na odstín žluté. Proto je výhodné pro chovatele testovat žluté labradory.  Dědičnost černého a žlutého zbarvení lze jednoduše vysvětlit na Mendelových principech dědičnosti dominance (černá barva) a recesivity (žlutá barva), kdy  dominantní znamená potlačující, recesivní ustupující. Při spojení dominantně černých homozygotů (tzn. že jsou geneticky založeni pouze pro černou barvu)  budou ve vrhu pouze štěňata dominantní černé barvy. Při spojení dominantního černého homozygota s černým heterozygotem (tzn. černý pes přenášející  žlutou barvu) budou všechna štěňata černá, ale polovina z nich bude přenášet recesivní gen pro žlutou barvu. Spojení dvou heterozygotů (černí přenášející  žlutou barvu) přináší následující výsledek: ve vrhu osmi štěňat budou přibližně dvě štěňata žlutá. Ze zbývajících šesti štěňat budou dvě dominantně černá  (dominantní homozygoti) a čtyři budou černí heterozygoti přenášející žlutou barvu. Při spojení černého heterozygota se žlutým partnerem bude ve vrhu  osmi štěňat tento poměr: čtyři černí heterozygoti (přenášející žlutou) a čtyři žlutá štěňata.  Dominantní černý homozygot ve spojení se žlutým dá pouze černá štěňata, všechna budou přenášet recesivní žlutý gen. Naopak žlutý pes spolu se žlutým  nedá nikdy černá štěňata. Pes, který má gen pro černou barvu, bude vždy černý. Uváděné poměry vycházejí ze sledování asi jedné stovky štěňat.  Samozřejmě, pokud máme od feny větší vrh, budeme blíže předpokládanému poměru, při menším počtu štěňat ve vrhu může být poměr statisticky  neprůkazný. Charakter dědičnosti čokoládového zbarvení je více komplikovaný než model dědičnosti černá/žlutá barva. Nyní už nevystačíme s jednoduchými genetickými  principy na bázi B-dominantní černá a e-recesivní žlutá. K pochopení vzájemných poměrů dědičnosti čokoládové barvy je potřeba proniknout do následujících  složitějších genetických principů:  B - značí černou barvu  b - značí hnědou   E - značí schopnost vyjádřit pigment nebo barvu srsti  e - značí neschopnost vyjádřit pigment nebo barvu srsti respektive možnost vyjádřit pouze světlou barvu, v našem případě žlutou.  Dominantní geny jsou vždy označovány velkými písmeny a recesivní geny (nebo geny, jejichž efekt může být potlačen), jsou vždy označeny malým písmenem.  Příklad: B (černá) je dominantní nad b (hnědá), proto pes mající genotyp Bb je černý, ale pes s genotypem bb je hnědý. Nicméně malé e není nezbytně  recesivní vůči dalším písmenům abecedy, pouze vůči velkému E. Proto v případě, kdy má pes genotyp ee, znamená to, že není schopen vyjádřit tmavou barvu,  potlačuje tak efekt velkého B i malého b a jedinec je žlutý. Z toho vyplývá, že posloupnost E nebo e má schopnost ovlivnit posloupnost B nebo b. Tomuto  efektu se říká epistáze. Proto, aby pes mohl být černý nebo čokoládový, musí mít alespoň jeden gen E. Jestliže jsou v genotypu dvě malé ee, znamená to  neschopnost vyjádřit černou nebo čokoládovou barvu, (dokonce i když nese gen pro tuto barvu B nebo b) a pes bude žlutý. Psi dědí jeden gen pro barvu od  každého z rodičů, tedy jeden gen ze spermie a jeden gen z vajíčka. Jakmile dojde ke splynutí vajíčka a spermie, výsledkem jsou dva geny, které se  charakteristicky prezentují u potomstva.  Možnosti genetické struktury zbarvení srsti jsou následující:  EEBB = černá: Dvě dominantní B, tedy černá a dvě dominantní E (gen pro vyjádření tmavé barvy) určují černý vzhled a mohou dát vzniknout pouze černé  barvě srsti i nosu.  EeBB = černá: Pes bude mít černou srst i nos, ale přítomnost malého e značí přenos genu neschopného vyjádřit tmavou barvu. Při spojení dvou takovýchto  jedinců se mohou narodit žlutá štěňata.  EEBb = černá: Dominantní černý gen B překrývá efekt čokoládového genu b a dva dominantní geny pro vyjádření barvy EE určují, že pes bude černý, ale  nese gen pro čokoládovou barvu. Při spojení dvou jedinců nesoucích malé b se mohou narodit čokoládová štěňata.  EeBb = černá: Dominantní černý gen B překrývá účinek recesivního genu b pro čokoládovou barvu a dominantní gen E překrývá efekt malého e. Pes je černý,  ale nese gen pro čokoládovou a žlutou barvu. Jestliže dojde ke spojení s jedincem majícím v genotypu malé e, mohou se narodit žlutá štěňata, jestliže se  spojí s jedincem nesoucím malé b, mohou se narodit čokoládová štěňata. Při spojení dvou jedinců tohoto genotypu se mohou narodit štěňata všech barev.  EEbb = čokoládová: Dva čokoládové geny bb a dva geny pro vyjádření tmavé barvy EE určují, že pes bude čokoládový. Tento pes může mít pouze čokoládová  štěňata, jedině při spojení s jedincem, který nese dominantní černý gen B, se mohou narodit černá štěňata.  Eebb = čokoládová: Dva čokoládové geny bb a jeden dominantní gen pro vyjádření tmavé barvy E určují, že pes může ve genotypu vyjádřit čokoládovou a  bude čokoládový. Pes nese také gen e, což znamená, že při spojení s jedincem, který také nese tento gen, se mohou narodit žlutá štěňata. Pokud je pes s  tímto genotypem spojen s černým psem, dominantní gen pro černou barvu B potlačí účinek recesivního malého b a mohou se narodit černá štěňata.  Samozřejmě při spojení s dalším psem nesoucím malé b se mohou narodit štěňata čokoládová.  V dalším případě se při správném spojení mohou vyskytnout všechny tři barvy. Nelze však doporučit spojení se žlutým psem nebo psem nesoucím žlutý gen,  protože pigment kůže (i nosu) může být velmi světlý nebo růžový.  eebb = žlutá: (s růžovým pigmentem kůže). Tento genotyp (ee) nedává možnost vyjádřit tmavý pigment a v kombinaci se dvěma čokoládovými geny vyústí ve  velmi světlý pigment (projeví se i světlou barvou oka), který je u žlutého psa nežádoucí.  eeBb = žlutá: (s normálním pigmentem kůže). Dva geny malé ee znamenají neschopnost vyjádřit tmavou barvu, i když pes nese dominantní gen B pro černou  barvu a malé b pro hnědou barvu, a proto bude žlutý. Nicméně díky genu B bude tmavší pigment než u předchozího typu.  Při spojení se psem nesoucím gen velké E se mohou narodit černá nebo čokoládová štěňata. Pokud bychom jej spojili se psem nesoucím malé b (čokoládový  gen), je možnost vzniku nežádoucího genotypu bbee (světlý pigment). Připomínáme, že žlutý pes s normálním pigmentem může nést gen pro čokoládovou barvu  (b). eeBB = žlutá (s normálním pigmentem kůže). Dva malé geny ee způsobí, že efekt dvou dominantních černých genů BB je překryt a vznikne žlutá barva srsti.  Pigment kůže bude díky účinku genů BB normální. Při spojení dvou žlutých jedinců není možnost vzniku jiné barvy než žluté i v případě, že skrývají účinek B  nebo b. Kompletní analýza - geny E,B a D  Genotyp  Barva srst  Barva nosu  Zkrytá barva/barvy  EEBBDD  černá  černá  - EeBBDD  černá  černá  žlutá  eeBBDD  žlutá  černá  černá  EEBbDD  černá  černá  čokoládová EeBbDD  černá  černá  žlutá, čokoládová eeBbDD  žlutá  černá  čokoládová EEbbDD  čokoládová hnědá  - eebbDD  žlutá  hnědý/růžový  čokoládová EebbDD  čokoládová hnědá  žlutá  EEBBDd  černá  černá  depigmentace  EeBBDd  černá  černá  žlutá, depigmentace  eeBBDd  žlutá  černá  černá, depigmentace  EEBbDd  černá  černá  čokoládová, depigmentace  EeBbDd  černá  černá  žlutá, čokoládová, depigmentace  eeBbDd  žlutá  černá  čokoládová, depigmentace  EEbbDd  čokoládová hnědá  depigmentace  EebbDd  čokoládová hnědá  žlutá, depigmentace  eebbDd  žlutá  hnědý/růžový  čokoládová, depigmentace  EEBBdd  depigmentovaná černá  černá  - EeBBdd  depigmentovaná černá  černá  žlutá  eeBBdd  žlutá  černá  černá  EEBbdd  depigmentovaná černá  černá  čokoládová EeBbdd  depigmentovaná černá  černá  žlutá, čokoládová eeBbdd  žlutá  černá  čokoládová EEbbdd depigmentovaná hnědá  černá  - Eebbdd depigmentovaná hnědá  černá  žlutá  eebbdd žlutá  hnědý/růžový  čokoládová * Depigmentace se neprojevuje pouze na srsti, ale také světlou barvou očí, kůže v okolí očí a pysků.   Zdroj: zahraniční materiály  Parfemy Elis