Copyright by Jim Beam Podzimní zkoušky Podzimní zkoušky (PZ) kvalifikují retrievery k vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře a  psi budou mít složenou zkoušku lovecké upotřebitelnosti z výkonu na droubnou zvěř. K získání lovecké upotřebitelnosti pro drobnou zvěř "stačí"  splnit jen limitní disciplíny.  PŘEDMĚTY ZKOUŠEK:  Nos  Kvalitu nosu posuzují rozhodčí v průběhu celých zkoušek. Rozhodčí posuzují nos tak, že zvažují všechny okolnosti, zvláště vzdálenost na jakou pes zvěř navětřil,  jaké jsou dané povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Jemný nos se ukáže rychlým nalezením zvěře, rychlou  reakcí při navětření zvěře, rychlým zareagováním při ztrátě stopy na vlečce a jejím rychlém znovu nalezením.  Slídění s dohledávkou  Tato disciplína se provádí na prostoru 60x200 kroků. Rozhodčí vyberou vhodné místo s porostem, který lehce zakrývá pohozenou zvěř. Pomocí zálomků se  označí výchozí bod, vzdálenost 150 kroků a 200 kroků. Do úseku od 150 do 200 kroků se z boku hodí jeden kus pernaté. Pohození zvěře nesmí pes vidět. Vůdce  na pokyn rozhodčího, vyšle psa z výchozího bodu ke slídění a pomalu postupuje za slídícím psem. V době, kdy pes dosáhne zálomku, který označuje 150 kroků,  vůdce jedenkrát vystřelí a rovněž dojde k zálomku, kde zůstane stát. Pes pokračuje ve slídění tak, že prohledává úsek od 150 do 200 kroků a dohledává  pohozenou zvěř. Slídění musí být provedeno proti větru. Časový limit pro tuto práci je 10 minut. Retriever musí přinést veškerou pohozenou zvěř. Práce se ukončí  odevzdáním posledního kusu zvěře. Retriever má slídit plynule a vytrvale. Zdravou zvěř nesmí retriever štvát a toto má za následek snížení známky z poslušnosti.  Z vyhrazeného prostoru nemá daleko vybíhat. Vůdce při práci může psa ovládat jemnými povely. Tato disciplína prokáže radost z práce, dohledání, přinášení,  stejně jako vytrvalost. Přinesení zvěře se hodnotí samostatně. Dohledá-li pes pohozenou zvěr za 6 minut od zálomku označujícho 150 kroku, obdrží známku 4, do  8mi minut známku 3, do 9ti minut známku 2 a do 10ti minut známku 1. Celková známka za dohledávku se může snížit za chyby při slídění.  Popis limitní discipliny: Při praktickém využití psa v myslivosti je nejdůležitější, aby pes střelenou, poraněnou nebo jiným způsobem zraněnou drobnou zvěř dohledal a přinesl vůdci.  Proto je z praktického hlediska dostačující, když retriever dohledá pohozeného bažanta. Zkouší se tak, že dohledávka navazuje na úvodní slídění. Pernatá zvěř  se pohodí do krytiny proti větru a to tak, aby to pes neviděl. V případě pohozené zvěře vůdce postupuje se psem proti větru. Pernatou musí pes dohledat do 15ti  minut od zálomku, který označuje 150 kroků. Pokud pes nedohledá pohozenou pernatou zvěř do 15ti minut, rozhodčí disciplínu ukončí a vůdci ukáže, kde zvěř  leží a pes je z této disciplíny hodnocen známkou neuspěl. Pes musí vůdci donést zvěř alespoň na vzdálenost 3 kroků a nemusí ji správně odevzdat. Neuspějí psi,  kteří prokazatelně načínají nebo příliš tvrdým skusem zvěř poškozují. Vůdce může používat libovolné povely jak je zvykem v lovecké praxi.  Přinášení vlečené pernaté Vlečka se založí s bažantem 150 kroků dlouhá a jednou obloukovitě lomená v přehledném terénu nebo na volném poli. Vlečený bažant se nechá na konci vlečky.  Vlečka má být založená v nízkém porostu a po větru. Zakládání vlečky nesmí pes vidět a rozhodčí, který vlečku zakládá, po jejím ukončení odejde v přímém  směru nejméně 50 kroků a tam se ukryje. Vůdce přiloží psa na nástřel označený peřím. Asi 20 kroků od nástřelu může být pes veden na vodítku, potom musí být  volně vypuštěn. Při vypuštění může pes dostat poslední povel k přinesení zvěře. Vůdce může psa nasadit celkem 3x. Počet nasazení a způsob sledování vlečky  psem nemá vliv na hodnocení. Čas se počítá od vypuštění psa při prvním nasazení. Přinese-li pes zvěř do 4 minut po vypuštění, hodnotí se známkou 4, do 6ti  minut známkou 3, do 8mi minut známkou 2, do 10ti minut známkou 1. Zvěř musí být nezávadná. Vlečka nesmí být založena na čerstvě pohnojeném nebo  chemicky ošetřeném pozemku. Vzdálenost mezi jednotlivými vlečkami musí být nejméně 100 kroků po celé dráze. Způsob přinášení a odevzdání zvěře se  hodnotí samostatně v disciplíně přinášení.  Přinášení vlečené srstnaté - časový limit 12 minut  Limitní disciplina - časový limit 15 minut  Zkouší se a hodnotí stejným způsobem jako u zvěře pernaté. Rozdíl je pouze v tom, že tato vlečka se zakládá na vzdálenost 200 kroků a je dvakrát obloukovitě  lomená. Vlečka se zakládá s divokým králíkem nebo domácím králíkem zbarveným obdobně. Přinese-li pes srstnatou do 6ti minut hodnotí se známkou 4, do 8mi  minut se hodnotí známkou 3, do 10ti minut se hodnotí známkou 2 a do 12ti minut známkou 1.  Popis limitní disciplíny: Vlečka se srstnatou zvěří se zakládá s divokým nebo domácím králíkem zbarveným obdobně. Ideální je zakládat vlečku po větru, ale není chybou, je-li vlečka  založena s bočním větrem. Není přípustné zakládat vlečku proti větru. Vzdálenost mezi jednotlivými stopními dráhami je nejméně 100 kroků. Na konci stopní  dráhy se ponechá vlečená zvěř. Není dovoleno vlečenou zvěř ukrývat, ponechávat mimo stopní dráhu. Vlečku zásadně zakládá rozhodčí a od položené zvěře na  konci stopní dráhy pokračuje nejméně 50 kroků v přímém směru a dobře se ukryje. Vlečka se srstnatou zvěří je 200 kroků dlouhá, dvakrát obloukovitě lomená.  Pro splnění limitní disciplíny musí pes donést zvěř srstnatou z vlečky do 15ti minut. Vůdce může dávat libovolné povely co do obsahu a četnosti. Může psa  opakovaně nasazovat během celých 15ti minut. Může však jít se psem maximálně 20 kroků od nástřelu. Čas se počítá od vypuštění psa při prvním nasazení. Pes  musí zvěř srstnatou donést k vůdci alespoň na 3 kroky do časového limitu 15ti minut. Neuspějí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým  skusem poškozují. Přinášení kachny z hluboké vody - limitní disciplina Časový limit 5 minut  Vůdce stojí se psem tak, aby pes viděl vhazování kachny na zrcadlo. Pes může být před výstřelem volný nebo upoutaný na vodítku. Upoutaný pes obdrží vždy o  stupeň nižší známku. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody 10 - 15 metrů, pak je pes vypuštěn k  přinášení. Retriever musí dokázat, že pro kachnu jde s chutí, že dobře plave a kachnu odevzdá vůdci do ruky. Může s kachnou i usednout. Známkou 4 se hodnotí  pes, který kachnu přinesl na jeden povel a korektně odevzdal. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Každý další povel k přinesení, uchopení,  odevzdání nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.   Popis limitní discipliny: Úkolem této discipliny je prokázat schopnost psa, že jde do vody a vynese střelenou kachnu na břeh. Je na vůdci zda před disciplinou ponechá psa volného nebo  uvázaného. Disciplina se má zkoušet v přírodních vodních nádržích, nevhodné jsou vodní nádrže  s příkrým nebo kolmým břehem. Kachnu do vody vhazuje  rozhodčí a při vhození pomocník nebo vůdce vystřelí do vzduchu. Pes má kachnu do 5ti minut vynést na břeh a je vůdci dovolena veškerá podpora psa.  Podstatné je, aby pes do 5ti minut donesl kachnu nejméně na 3 kroky k vůdci. Neuspějí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem  poškozují. Chování po výstřelu  Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče  nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento  důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není-li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí  pořadatel. Vodění psa  Rozhodčí před započetím disciplíny určí trasu asi 50 kroků. Vůdce se psem ji projdou jedním směrem na řemeni a zpět volně. Během zkoušky nesmí vůdce držet  vodítko a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Chyby se hodnotí podle  stupně provinění. V průběhu celých zkoušek rozhodčí pozorují vodění psa vůdcem a dělají si pomocné známky. Nejvyšší známku obdrží jen ten pes, kterého  vůdce nemusí v průběhu zkoušek usměrňovat.  Poslušnost a ovladatelnost  Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého  vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se  připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek.  Paměť k aportu - marking  Tato disciplína je specifickou vlastností retrieverů. Zkouší se na poli nebo louce s porostem, který má odhozenou zvěř lehce zakrývat. Používá se bažant, kachna  nebo holub. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře. Střelec stojí vedle  rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího, asi po 10 vteřinách, vyšle vůdce  psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře a nejkratší cestou běžet pro zvěř. Způsob přinesení se hodnotí samostatně. Povzbuzování vůdce je  dovoleno, ale soustavné povely snižují bodové ohodnocení. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.  Přinášení - limitní disciplina Retrieveři jsou skupinou loveckých psů, kteří přinášejí zvěř zásadně s "měkkou mordou". Musí zvěř rychle uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést, odevzdat  buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Při hodnocení musí rozhodčí brát v úvahu počasí, únavu psa, vzdálenost, ze které musel pes zvěř přinést  apod. Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí. Rozhodčí  si dělají poznámky o přinášení psa ve všech disciplinách, kde měl pes možnost přinášet zvěř a ze všech takto získaných známek vypočtou aritmetický průměr  jako známku výslednou.  Popis limitní discipliny: Je nutné, aby pes splnil přinášení jako při běžném výkonu práva myslivosti. Nepožaduje se striktní dodržování počtu povelů a pes musí zvěř přinést aspoň 3  kroky před vůdce. Rovněž pes nemusí zvěř správně odevzdat. Toleruje se vypuštění před vůdcem. Tato disciplína se hodnotí, pro získání lovecké upotřebitelnosti,  jen z limitních disciplín!                                                                                                                                                                                                                                                 zdroj: kchls Parfemy Elis