Copyright by Jim Beam Ověření vrozených vlastností retrieverů Řád OVVR POŘADÍ DISCIPLÍN  1. povaha  2. chování po výstřelu  3. nos  4. aport v terénu  5. vodění psa na vodítku  6. vodění psa na volno  7. ochota k práci na vodě  8. aport z vody  9. kontakt s vůdcem  10. vrozená chuť k práci  Pořadí disciplín OVVR musí být stejné tak, jak je uvedeno v bonitačním řádu a není možné je měnit. V připípadě, že přesto dojde v průběhu  OVVR k záměně disciplín, bude vedení sekce považovat OVVR za neplatné a veškeré náklady spojené s pořadáním takovéto akce, včetně vrácení  startovného účastníkům ponese garant OVVR.  POVAHA Úvodní disciplína, kterou absolvují psi před zkoušením ostatních předmětů. Všichni zkoušení psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce. Na pokyn  rozhodčího budou psi jednotlivě procházet na vodítku nebo volně (podle popisu disciplín vodění na vodítku) podél řady a zařadí se na konec. Jakýkoli projev  agresivity vůči ostatním psům či lidem je vylučující, pes nepokračuje dále. Projev agresivity se zapíše do průkazu původu, soudcovké tabulky a zápisu o  průběhu OVVR. Stejným způsobem se hodnotí jakýkoli náznak agresivity vůči člověku nebo vůči ostatním psům v průběhu celých OVVR.  Hodnocení:  vyhovující povaha se hodnotí jako standardní, projevy agresivity se hodnotí jako agresivní. Projevy bázlivosti nebo plachosti se hodnotí jako povaha  bázlivá. CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU  Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo 9mm startovací pistole tak, aby  jej pes nesledoval a aby nemířil ve směru pohybu psa. Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce je  hodnocen známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou 3, případně nižší. Pes,  který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je  hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení. Tato skutečnost se mu zaznamená do průkazu původu.  NOS  Kvalita nosu je posuzována během zkoušní ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny  okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoli ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný  předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeni tak,  že rozhodčí odhodí stejný předmět pro každého psa samostatně, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl  možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše. není rozhodující,  jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije atrapa zvěře nebo  jiný předmět dobře držící pach. nepovažuje se za chybu, pokud pes předmět aportuje. Tento předmět musí být i poté použit pro odzkoušení ostatních psů.  APORT V TERÉNU  Aport vyhazuje rozhodčí do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Vůdce vypustí na pokyn rozhodčího psa. Pes musí předmět samostatně bez povelů uchopit,  donést a bez váhání odevzdat vůdci v časovém limitu do 5 minut. Nepovažuje se za chybu odevzdání aportu vsedě.   Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání. Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s  přestávkami, čeká na povel nebo upustí před odevzdáním.  Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v teréu i z vody se považuje atrapa zvěře, "dummmy" (aportovací předmět speciální konstrukce užívaný  mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti. Před  zahájením disciplín aportu musí vůdce předložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět,  použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení. Volba druhu aportu nemá vliv na ohodnocení disciplíny.  VODĚNÍ PSA NA VODÍTKU  Může být posuzováno po celou dobu OVVR nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase. Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž  nesmí táhnout v žádném směru.  VODĚNÍ PSA NA VOLNO  Vůdce uvolní psa na pokyn rozhodčího z vodítka, pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého  vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět. Vlastnost doprovázet vůdce  aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce. Je-li pes po dobu OVVR veden bez  vodítka, což je možné, nesmí to v žádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení  jihého psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil, vyloučit z OVVR. Disciplíně vodění na řemeni se musí podrotit i jinak volně vedený pes.  OCHOTA K PRÁCI NA VODĚ  Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem.   Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0.  APORT Z VODY  Rozhodčí hodí aport do hluboké vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci v časovém  limitu do 5 minut. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu ve vodě se nepovažuje za chybu.   Chyby: odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes, který po vystoupení z vody uvolní uchop a opraví si jej, nesmí  v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Učiní-li tak a může-li vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout na aport, je hodnocen známkou 1.   Poznámka: Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.  KONTAKT S VŮDCEM  Rozhodčí hodnotí během celých OVVR, jak pes reaguje na přivolání a další povely a to i je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně  snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdáli na dobu delší než 5 minut se hodnotí známkou 0.  VROZENÁ CHUŤ K PRÁCI  Po celý čas OVVR se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat zvěř. pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a  povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako  chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří.  Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport, nezájem o práci, stálé povzbuzování.  Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.  Parfemy Elis