Copyright by Jim Beam Mezinárodní Field Trial Retrieveři jsou nepostradatelnými pomocníky myslivců, jako lovečtí psi při práci po výstřelu. Cílem MFTR je vybrat nejlepší psy, kteří umějí dohledat střelenou a  postřelenou zvěř a mají specifickou vlastnost retrieverů, zapamatovat si dopad střelené zvěře, prokazují iniciativu k práci a dobře aportují zvěř bez jejího  poškození mačkáním.  Retriever na svém místě nebo u nohy vůdce se musí chovat klidně, aby se nechal navést na místo dopadu zvěře pokud to sám neviděl.  Tento zkušební řád vyhovuje předpisu F.C. I., který požaduje konat samostatně zkoušku přinášení na praktických honech a retrieveři tak prokazují loveckou  upotřebitelnost. FTR je možno provést v době povolených společných lovů na bažanty, kachny a zajíce. FTR probíhá jako ploužení, obstavená leč nebo leč  kruhová.  Žádný pes nemůže být klasifikován, pokud  neaportuje z hluboké vody. Pokud nebyli psi v průběhu zkoušek zkoušeni z hluboké vody, musí se provést přinášení  kachny z hluboké vody, případně i se studenou zvěří. Pokud není žádná voda k dispozici,  musí vůdce prokázat, že pes absolvoval zkoušku, kde úspěšně  aportoval kachnu z vody. Dokladem je soudcovská tabulka z dříve vykonaných zkoušek a známka z přinášení kachny z hluboké vody se opíše do tabulky MFTR.  Účast: MFTR se může zúčastnit retriever ve věku nejméně 12 měsíců. Tento věk musí dosáhnout den před konáním MFTR. Další podmínkou účasti je úspěšně  složení některé ze zkoušek PZ, LZ, SZVPR nebo ZPR.  Rozhodčí deleguje ČMMJ Praha na návrh chovatelského klubu, na každých 6 psů ve skupině dvojici rozhodčích a pro zkoušku jednoho vrchního rozhodčího. Na  MFTR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro MFTR.   Hodnocení práce:   Vylosováním psů při zahájení se určí pořadí účastníků pro první kolo. Další kola a postup určí vrchní rozhodčí. MFTR se vždy ukončí rozstřelem o první 4 místa. K  tomuto jsou přizváni všichni 4 psi, kteří mají ještě šanci zvítězit na MFTR podle výběru sboru rozhodčích. Tito jsou seřazeni do jedné linie. Tento rozstřel je  posuzován jako samostatná zkouška a psi dostanou tolik aportů, kolik rozhodčí uznají za nezbytné. O konečném výsledku rozhoduje celý sbor rozhodčích. Vítěz  získá CACIT, druhý v pořadí Res.CACIT. CACT a Res.CACT dostanou nejlepší jedinci v I. ceně v každém plemeni. CACIT není nárokový titul a nemusí být  udělen, jestliže tomu neodpovídá kvalita výkonu. Vůdce se rozhodne, zda retrievera povede na řemeni nebo volně bez řemene a obojku. Pes na řemeni musí být  po celou dobu zkoušky naprosto klidný, nesmí řemen napínat ani se na něm zmítat, kňučet a štěkat. Pes volný nesmí během celé zkoušky vyrazit od nohy vůdce  bez povelu s úmyslem přinést zvěř tak, že musí být zastaven povelem. Střelenou zvěř může retriever přinést jen na pokyn rozhodčího, nemusí s ní usednout, ale  musí jí předat do ruky vůdci!  Vylučující chyby: volný pes vyrazí bez povelu pro zvěř, napínání řemenu, záměna zvěře, trestání psa, agresivní chování psa, mačkání zvěře, načínání,  hrobaření, kňučení, štěkot psa, strach z výstřelu, honění zdravé zvěře, lovení se zvěří v mordě, nedohledání zvěře, kterou však za stejných podmínek dohledal  následující pes nebo jí nalezl rozhodčí, odmítnutí vstoupit do vody a odmítnutí aportu nalezené zvěře,trvale velmi hlasité povely vůdce.  CACIT bude F.C. I. oficielně uznán jen tehdy, když na MFTR startovalo nejméně 6 retrieverů.  Kluby mohou pořádat také NFTR (národní FTR), za stejných podmínek jako MFTR, kde se může zadat titul CACT, jestliže startovalo aspoň 6 retrieverů.  Zdroj: kchls  PŘEDMĚTY ZKOUŠEK  Nos - viz. podzimní zkoušky  Poslušnost a ovladatelnost - viz. podzimní zkoušky  Radost z práce - viz. zkoušky vloh retrieverů  Chování po výstřelu - viz. podzimní zkoušky  Klid před zvěří   Vyhledání a dohledávka  Tato disciplína se zkouší na Field Trial, má vyzkoušet použitelnost psa v lovecké praxi, tj. zda střelenou nebo postřelenou zvěř pernatou, vodní i srstnatou řádně  dohledá. Jako dohledávka se tato práce hodnotí jen tehdy, dohledá-li retriever zvěř nosem, nikoliv zrakem. Dohledávka se hodnotí do té doby, než pes přijde do  přímého styku s dohledávanou zvěří. Od této doby, kdy pes k této zvěři přijde a prokazatelně o ní ví, se klasifikuje přinášení.  Přinášení - viz. podzimní zkoušky Vodění volné a vodění na řemeni - viz. podzimní zkoušky  Přinášení kachny z hluboké vody - viz. podzimní zkoušky Parfemy Elis